Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl
główne menuRegulamin konkursu „Bingo Czytelnika”

 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu pod nazwą „Bingo Czytelnika”.

  2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego pod adresem www.facebook.com (dalej: Facebook) oraz pod adresem www.instagram.com (dalej: Instagram), w ramach, których zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będących własnością Meta Platforms Ireland Limited, Inc. z siedzibą w Dublinie w Irlandii.

  3. Konkurs rozpocznie się 6 marca 2023 roku po opublikowaniu posta z konkursem na profilu @Nextopl na Facebooku i zakończy się 13 marca 2023 roku o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  

  4. Organizatorem Konkursu jest E-kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, kod 00-838, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gosporadczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304553, NIP 8951827513, REGON: 933049202, dalej zwany „Organizatorem”.

  5. Organizator zapewnia, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną ani grą, której wynik zależy od przypadku.

  6. Do Konkursu zakwalifikowana może być wyłącznie osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych (małoletni powyżej 13. roku życia), o ile w dniu przystąpienia do Konkursu spełnia następujące warunki:

   1. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   2. zapoznała się z zasadami Konkursu i treścią Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych zasadami Konkursu i treścią Regulaminu musi zapoznać się także rodzic (opiekun prawny);

   3. zaakceptowała wszystkie postanowienia Regulaminu, przy czym w przypadku osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, na udział dziecka (podopiecznego) w Konkursie zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny;

   4. posiada konto (profil) w serwisie Facebook lub Instagram;

   5. Wykona zadanie konkursowe.

  7. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zapewnia, że występuje w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459), tj. nie działa w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

  8. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnionymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook/Instagram. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby zakwalifikowania i przeprowadzenia Konkursu.

  9. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook i Instagram ani z nim związany.

  10. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu

 2. Zasady Konkursu

  1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta na Facebooku lub Instagramie.

  2. W Konkursie wezmą udział te osoby, które dokonają w czasie jego trwania zgłoszenia poprzez jedną z niżej wymienionych opcji:

   1. publikację komentarza do posta konkursowego z treścią „skreślonych” pól z bingo; 

   2. publikację komentarza do posta konkursowego ze zdjęciem „skreślonego” bingo z posta konkursowego; 

   3. publikację publicznego posta ze zdjęciem i z hasztagiem #NextoBingo na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram;

   4. publikację publicznego posta z treścią „skreślonych” pól z bingo z hasztagiem #NextoBingo na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram.  

  3. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

  4. Celem Konkursu jest wyłonienie wśród Uczestników 20 zwycięzców, którzy jako pierwsi opublikują zgłoszenie konkursowe (komentarz lub zdjęcie) zgodnie z wytycznymi określonymi w poście konkursowym.

  5. Zadanie polega na publikacji swojego bingo w jednej z wybranych niżej form:

   1. w formie komentarza do posta konkursowego z treścią „skreślonych” pól z bingo;

   2. w formie komentarza do posta konkursowego ze zdjęciem „skreślonego” bingo z posta konkursowego;

   3. w formie publikacji publicznego posta ze zdjęciem i z hasztagiem #NextoBingo na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram;

   4. w formie publikacji publicznego posta z treścią „skreślonych” pól z bingo z hasztagiem #NextoBingo na swoim profilu w serwisie Facebook lub Instagram

  6. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest:

   1. zalogować się w portalu Facebook według zasad określających korzystanie z Facebooka lub do portalu Instagram według zasad określających korzystanie z Instagrama;

   2. zamieścić odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym lub posta publicznego z #NextoBingo na swoim profilu. 

  7. Jeden Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową. W przypadku kilku zgłoszeń brane będzie pod uwagę pierwsze poprawnie wykonane zadanie konkursowe. 

  8. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na rozpowszechnianie swojej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.

  9. Udział w Konkursie jest możliwy tylko i wyłącznie w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wiąże się z przekazaniem następujących danych osobowych Uczestnika:

   1. imię i nazwisko Uczestnika;

   2. nazwa użytkownika na Facebooku/Instagramie, którą posługuje się Uczestnik na Facebooku/Instagramie;

   3. adres wysyłkowy, numer telefonu oraz adres e-mail do kontaktu na potrzeby realizacji wysyłki Nagrody.

  10. Zgłoszenie pracy przez Uczestnika równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Konkursu oraz oznacza złożenie przez Uczestnika zapewnień, że:

   1. Uczestnik akceptuje Regulamin;

   2. Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojej pracy bez wynagrodzenia;

   3. Uczestnik uzyskał prawa własności intelektualnej (prawa na dobrach niematerialnych) do elementów, z których skorzystał przy Zadaniu, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym o charakterze know-how, a także praw do wizerunku;

   4. przysługują mu jako twórcy odpowiedzi, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

   5. przysługują mu jako autorowi pracy, prawa autorskie (osobiste i majątkowe), bez ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich;

 3. Zasady przyznawania nagród

  1. Organizator przewidział następujące nagrody dla Uczestników: 

20 x 3000 punktów Nexto do wykorzystania na Nexto.pl (o wartości 30 zł). 

 1. Uczestnicy nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, a także jeśli nie potwierdzili danych osobowych i chęci odbioru nagrody. W takim przypadku, nagroda przepada.

 2. Nie można zastrzec szczególnych właściwości nagrody ani wymienić jej na inną. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

 3. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu. 

 4. Wyniki ogłoszone będą w formie posta na profilu @Nextopl na Facebooku lub Instagramie. 

 5. Brak kontaktu w ciągu 3 dni ze strony zwycięzcy ze wskazaniem sposobu odbioru nagrody i uzupełnienia danych kontaktowych będzie skutkować straceniem uprawnień do nagrody. 

 6. W razie uznania przez Organizatora, iż wyjaśnienia wymagają wątpliwości związane z udziałem Uczestnika w Konkursu, Organizator będzie kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu systemu wiadomości prywatnej na Facebooku lub Instagramie o ile ustawienia platform i prywatne uczestników na to pozwolą. W przypadku braku możliwości wysłania wiadomości prywatnej poprzez zamieszczenie komentarza. 

 7. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców w terminie maksymalnie 7 dni roboczych.

 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu konkursu.

 9. W przypadku błędów w wykonanym zadaniu konkursowym komisja będzie analizować każdy przypadek indywidualnie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych zebranych na potrzeby realizacji Konkursu jest E-kiosk S.A. W zakresie danych osobowych gromadzonych w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, administratorem danych osobowych jest Organizator.

  2. Dane osobowe Uczestników niniejszego Konkursu są przetwarzane przez E-kiosk S.A. w celu przeprowadzenia Konkursu w zakresie imienia, nazwiska Uczestnika. Dane osobowe Uczestników, którzy za sprawą poprawnego wykonania Zadania, nabyli prawo do Nagrody także w zakresie nazwiska Uczestnika, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:

   1.  w celu realizacji Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania postanowień Regulaminu,

   2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  4. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  5. W ramach realizacji Konkursu, dane będą dostępne dla podmiotów trzecich, w tym Organizatora oraz dostawców systemów informatycznych i wsparcia technicznego tych systemów na podstawie odpowiednich umów o powierzeniu przetwarzania danych.

  6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres trwania Konkursu oraz okres, w którym Uczestnik będzie uprawiony do złożenia reklamacji. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora.

  7. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez E-kiosk S.A. można uzyskać kontaktując się pod adresem iod@ekiosk.pl.


Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Czytniki w SUPEROFERCIE

Nowości

 1. 1.Bez filtra
 2. 2.Bez filtra
 3. 3.Welesówna
 4. 4.Noc kłamstw
 5. 5.Tak właśnie wygląda miłość
 6. 6.Kuszenie
 7. 7.Kuszenie
 8. 8.Pieśń serca
 9. 9.Rider
 10. 10.Rider

Najchętniej kupowane

 1. 1.Przegląd Sportowy
 2. 2.Sport
 3. 3.Nowa Fantastyka
 4. 4.Dziennik Gazeta Prawna
 5. 5.Berdo
 6. 6.Gazeta Wyborcza - Warszawa
 7. 7.Newsweek Polska
 8. 8.Tygodnik Do Rzeczy
 9. 9.Tygodnik Powszechny
 10. 10.Polityka